ജീലാനി ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ ലൈവ്

20 Jan

Thursday, January 20, 2011ജീലാനി ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ ലൈവ് അThursday, January 20, 2011ജീലാനി ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ ലൈവ് അബ്ബാസ്‌ ഫൈസി വഴിക്കടവ് കോട്ടക്കല്‍ അങ്ങാടിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നു ………വിഷയം ………… സുന്നത് ജമാഅത്ത് – സലഫിസം …….. ബൈലക്സ്‌ ….. ജീലാനി ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് …….. ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം ….. ബ്ബാസ്‌ ഫൈസി വഴിക്കടവ് കോട്ടക്കല്‍ അങ്ങാടിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നു ………വിഷയം ………… സുന്നത് ജമാഅത്ത് – സലഫിസം …….. ബൈലക്സ്‌ ….. ജീലാനി ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് …….. ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം …..   inian time : 6.30

Advertisements
%d bloggers like this: